Categorieën

Algemene leveringsvoorwaarden Total Software Solutions

1.  Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle met Total Software Solutions aangegane overeenkomsten.  Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling en/of het aangaan van een overeenkomst houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Door plaatsing van een verzoek tot levering van goederen door de koper, verklaart deze akkoord te gaan met de Algemene leveringsvoorwaarden van Total Software Solutions. Deze leveringsvoorwaarden gaan voor op de algemene voorwaarden van de koper.

1.5  Total Software Solutions levert en verzendt uitsluitend binnen Benelux.

1.6  Definitiebepalingen:

Koper: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Total Software Solutions een contractuele relatie aangaat uit hoofde van een met Total Software Solutions gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Total Software Solutions een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder koper verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd. 

Bestelling: verzoek tot levering

Wettelijke rente: het tarief van de wettelijke rente is gelijk aan de marginale toewijzingsrente voor het herfinancieringtransacties, zoals laatstelijk vastgesteld door de ECB voor 1 januari of 1 juli, vermeerderd met 7 procentpunten.  Zie ook: richtlijn 2000/35/EG en het Burgerlijk Wetboek.

1.7 Total Software Solutions behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, indien daar redenen voor zijn, te wijzigen en/of aan te vullen. De voorwaarden die op het moment van het plaatsen van een bestelling gelden, blijven van kracht voor die bestelling. 

1.8 Total Software Solutions is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper. Daarbij blijft Total Software Solutions verantwoordelijk voor het leveren van de door de koper gedane bestelling.

 

2.  Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.2 Alle aanbiedingen van Total Software Solutions zijn vrijblijvend. Total Software Solutions behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3  Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een bestelling. Tot het moment van bevestiging van de door de koper geplaatste bestelling door Total Software Solutions, is Total Software Solutions op geen enkele wijze aan de door de koper geplaatste bestelling gebonden. 

2.4 Een bestelling van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.3 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: 

• de potentiële koper heeft de gevraagde gegevens volledig ingevuld op het daartoe geëigende digitale bestelformulier van Total Software Solutions en het volledig ingevulde bestelformulier aan Total Software Solutions via de electronische weg is verzonden en door Total Software Solutions is ontvangen;

• door de koper is een op naam gestelde offerte getekend welke door Total Software Solutions is ontvangen en deze op naam gestelde offerte door Total Software Solutions aan de potentiële koper is uitgebracht;

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Total Software Solutions een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, als de bestelling via het digitale bestelformulier is gedaan, de orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres.

2.6 Koper en Total Software Solutions komen uitdrukkelijk overeen dat, door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name het ontbreken van een gewone handtekening, doet niet af aan de verbindende kracht van de bestelling en de aanvaarding daarvan. De elektronische

bestanden van Total Software Solutions gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7 Total Software Solutions is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Total Software Solutions dit binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.

2.8 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.9 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Total Software Solutions garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of

toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 

2.10 Total Software Solutions streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te

beantwoorden.

 

3.  Prijzen

3.1 Alle prijzen van de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting en exclusief administratie- en verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

3.2 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

3.3 Total Software Solutions kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite. Total Software Solutions is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website.

3.4 De koper is de prijs verschuldigd die Total Software Solutions in de orderbevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Total Software Solutions worden gecorrigeerd.

 

4.  Betalingsvoorwaarden, betalingstermijn en boeteclausule

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: iDEAL, remboursbetaling, vooruitbetaling of contant bij afhalen. Voor bedrijven bestaat er de mogelijkheid om te betalen per factuur mits als klant aangemerkt door Total Software Solutions. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bij weigering van een

rembourszending, zullen bij de koper de gemaakte administratie- en verzendkosten in rekening gebracht worden. Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op rekening 46.03.65.754 t.n.v. Total Software Solutions te Haarlem. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. Bij betalingen per factuur hanteert Total Software Solutions een betalingstermijn van 14 dagen. Van de betaalmethoden uitgezonderd remboursbetaling kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op kredietwaardigheid van de potentiële koper, is voldaan. Total Software Solutions kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Total Software Solutions.

4.2 Bij overschrijding van de door Total Software Solutions schriftelijk aangegeven betalingstermijn, is de koper, vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden, in verzuim. 

4.3  Indien de koper enige factuur van Total Software Solutions niet binnen de betalingstermijn

voldoet, is de koper automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. 

Total Software Solutions heeft het recht om in een dergelijk geval wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd per jaar of een gedeelte van een jaar over het openstaande bedrag in rekening te brengen

4.4 Indien de betaling door de koper plaatsvindt na aanmaning door Total Software Solutions, is

de koper  aan administratiekosten verschuldigd. Indien Total Software Solutions de vordering ter incasso uitbesteedt, is de koper tevens alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd. 

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Total Software Solutions bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

5.  Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Total Software Solutions ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen op het bestelformulier opgegeven verzendadres af te leveren. Genoemde levertijd geldt, voor leveringen binnen Nederland, slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Total Software Solutions kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie

heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Bij niet tijdige levering dient Total Software Solutions door de koper schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming. Deze termijn zal minstens zeven werkdagen zijn.

5.3 Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door Total Software Solutions wordt overschreden, zal Total Software Solutions de koper hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de koper de bevoegdheid om de overeenkomst met Total Software Solutions te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Total Software Solutions te melden.

5.4 Total Software Solutions is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door GLS of enige andere door Total Software Solutions ingeschakelde vervoerder of door fouten in voorraadindicaties van een door Total Software Solutions ingeschakelde leverancier.

5.5 De door Total Software Solutions opgegeven levertijd gaat in op het moment waarop de door de koper geplaatste bestelling, door Total Software Solutions per fax, brief of e-mail is bevestigd.

5.6 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail, telefonisch of per fax worden gemeld.

5.7 Zodra de te leveren producten op het, op het bestelformulier aangegeven verzendadres, zijn afgeleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Als de koper ervoor heeft gekozen de bestelling op te halen en contant te betalen, gaat het risico pas op de  koper over als de bestelling daadwerkelijk door de koper is ontvangen.

 

 

6.  Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 7 werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd Software, Supplies alsmede producten die als kenmerk "beperkte voorraad", "speciale bestelling", "maatwerk" of gebruiksartikel hebben en producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonificieerde producten. Voor verkeerd bestelde artikelen worden re-stockingskosten van 15% berekend met een minimum van 40 Euro. Door Total Software Solutions wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onoordeelkundige aanschaf, onoordeelkundig gebruik, normale slijtage of ontstaan door uw toedoen of door u ingeschakelde derden. Terugzending van geleverde zaken kan alleen binnen 14 dagen na faktuurdatum en schriftelijke toestemming van Total Software Solutions in originele onbeschadigde verpakking vrij van stickers etc. De kosten van frankering en het risico van de retourzending zijn voor de koper.

6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Total Software Solutions zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus de bijdrage in de verzendkosten.

6.3 Total Software Solutions behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door schuld van de koper is beschadigd.

6.4 Indien een product wordt geretourneerd dat naar oordeel van Total Software Solutions schade  heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is, zal Total Software Solutions de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Total Software Solutions heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

6.5 Na het verstrijken van de termijn van 7 werkdagen, wordt de koper geacht het product geaccepteerd te hebben. 

6.6 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld, zullen, indien deze wordt geweigerd, de verzendkosten en de rembourstoeslag separaat in rekening worden gebracht.

 

7.  Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met Total Software Solutions is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemde of anderszins bezwaren.

 

8.  Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Total Software Solutions geleverde producten, geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.  Total Software Solutions vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie waarbij de RMA-procedure wordt gehanteerd.

8.2 Om voor garantie in aanmerking te komen, dient u een RMA formulier  volledig in te vullen (=RMA-procedure). 

8.3 Indien de koper het RMA-formulier niet volledig invult of niet toevoegt, kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie.

8.4 Total Software Solutions garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

8.5 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

8.6 Total Software Solutions sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat als direct of indirect gevolg van het gebruik of functioneren van alle geleverde apparatuur en programmatuur. Total Software Solutions is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Total Software Solutions. Total Software Solutions is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.7 Indien Total Software Solutions, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

8.8 In het geval de koper via Total Software Solutions een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

8.9 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

• indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Total Software Solutions of de fabrikant zijn verricht;

• indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

• indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

• indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

8.10 De koper is gehouden Total Software Solutions te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Total Software Solutions mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen. De koper is verplicht het product aan Total Software Solutions te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. 

8.11 Indien de koper terecht een beroep doet op garantie, verplicht Total Software Solutions zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

8.12 Indien de koper ten onrechte een beroep doet op garantie, worden er verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.

 

9.  Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Total Software Solutions niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van Total Software Solutions wil, onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

10.  Intellectuele eigendom

10.1 De koper erkent uitdrukkelijk, dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite, berusten bij Total Software Solutions, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

10.3 Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Total Software Solutions, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

11.  Persoonsgegevens

11.1 Total Software Solutions zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in

overeenstemming met het Privacy Statement. Total Software Solutions neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

12.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de  leveringsvoorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12.2 Alle geschillen, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van of bestellingen bij of overeenkomsten gesloten met Total Software Solutions, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 


Winkelmand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten 0,00 €
Totaal 0,00 €

Winkelmand Afrekenen